Dokumenty szkoły

 Wykaz zmian: 
Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 21.01.2019 r. wprowadzono w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceny następujące zmiany:  §24, pkt  5b otrzymuje następujące brzmienie      „ jeżeli z powodu nieobecności uczeń nie może napisać pracy klasowej lub sprawdzianu z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie ustalonym z nauczycielem. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może skorzystać z nowego terminu musi przedstawić pisemne usprawiedliwienie i ustalić z nauczycielem nowy termin. Niezgłoszenie się  w wyznaczonym terminie i niedostarczenie usprawiedliwienia skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej”. Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 01.02.2019 r.