Wiadomości dla klas VIII

 Egzamin klas VIII

24.05.2022      

25.05.2022    

26.05.2022 

WAŻNE TERMINY DLA RODZICÓW

  1. Do 30 września złożenie do Dyrektor Szkoły pisemnej deklaracji (druk do wypełnienia dostarcza wychowawca) wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty.
  2. Do 24 lutego złożenie do Dyrektor Szkoły pisemnej informacji o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
  3. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, złożony nie później niż do 10 maja 2022 r., informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
  4. Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, orzeczenia lub opinie poradni specjalistycznych, na podstawie którego przyznawane jest dostosowanie form lub warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty przedkłada się Dyrektorowi Szkoły nie później niż do 15 października 2021 r.
  5. W przypadkach losowych dokumenty, o których mowa w pkt 4, mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.
  6. Najpóźniej do 26 listopada rodzice ucznia składają oświadczenie (druk do wypełnienia dostarcza wychowawca) o korzystaniu albo nie korzystaniu ze wskazanych dostosowań.