Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp1sycow.szkolnastrona.pl/bip/.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-24.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą niespełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
  • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
  • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
  • Niektóre treści mogą niespełniać minimalnych wymagań kontrastu.
  • Wyłączenia:
    Mapy są wyłaczone z obowiązku zapewnienia dostepności,
    Filmy zostały opublikowane przed wejsciem w życie ustawy o dostepności cyfrowej

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Noczyńska - Drozd, e-mail: sekretariatsp1sycow@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 627855158. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe siedziby Szkoły Podstawowej nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. III Tysiąclecia

ul. Matejki 5
56-500 Syców
tel. 62 7855158
email: sekretariatsp1sycow@gmail.com

Dostępność architektoniczna

Dojście do szkoły dostosowane jest do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością i percepcją, uwzględnia bezpieczeństwo poruszania się użytkowników.

Ciągi piesze zapewniają samodzielność poruszania się osobom z ograniczoną mobilnością  w tym m. in.: trasę wolną  od przeszkód o szerokości powyżej 5 m, równą nawierzchnię, poprawne oświetlenie. Teren szkoły jest ogrodzony, a furtka  umożliwia swobodny wjazd poruszającym się na wózkach inwalidzkich ( jej szerokość  165 cm , kąt otwarcia 100 o. Przy wejściu do budynku znajduje się „plac przedwejściowy”, z  trasą wolną od przeszkód. Ławki i stojaki na roweru znajdują się na uboczu i nie blokują dojść do budynku ,nie stanowią zagrożenia dla uczniów z niepełno sprawnościami.

Na terenie działki znajduje się jedno miejsce postojowe ( 3,6m x 5m)przeznaczone dla OzN , prostopadłe do osi jezdni,wymalowane jest na niebiesko i oznaczona symbolem osoby na wózku.

Wejście do budynku jest  widoczne i czytelne. Znajduje się powyżej poziomu  terenu i prowadzą do niego szerokie  schody szer. 560 cm – przedzielone pośrodku poręczą). Poręcze  usytuowane są po obu stronach  biegu schodowego, na dwóch wysokościach.

Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową mają zapewnione wejście do szkoły oraz  poruszanie się po budynku  za pomocą schodołazu ( obsługiwanego przez przeszkolonego pracownika – pomoc nauczyciela).

Na parterze szkoły znajduje się toaleta dostosowana dla OzN.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego na miejscu w szkole lub online.